Wie is Jezus?

Wie is volgens jou

  • De meest uitgesproken persoonlijkheid aller tijden?
  • De grootste leider?
  • De grootste leraar?
  • Degene die het meest voor de mensheid heeft betekend?
  • Degene die het meest heilige leven heeft geleefd?

Welk deel van de wereld je ook bezoekt. Met welke mensen je ook spreekt. Van welke godsdienstige overtuiging men ook is. Als men iets weet van de geschiedenis, dan moet men toegeven dat er nooit iemand is geweest die te vergelijken is met Jezus van Nazareth. Hij is de meest unieke persoon van alle tijden. Jezus heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Zelfs de datum van ons dagblad geeft aan dat Jezus van Nazareth zo’n 2000 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd.

Jezusfilm-scene-meisje

Zijn komst voorspeld

We lezen in de bijbel over profetieën van Jezus’ komst honderden jaren voor zijn geboorte. Het Oude Testament is door verschillende mensen geschreven over een periode van meer dan 1500 jaren. Er staan meer dan 300 profetieën in over Zijn komst. Alle details zijn uitgekomen, onder meer over zijn wonderbaarlijke geboorte, zijn leven zonder zonde, zijn vele wonderen, zijn dood en opstanding.

Het leven dat Jezus leidde, de wonderen die Hij deed, de woorden die Hij sprak, zijn dood aan het kruis, zijn opstanding, zijn hemelvaart – alles wijst op het feit dat Hij niet zomaar een man was, maar veel meer. Jezus heeft gezegd: “De Vader en Ik zijn Een” (Johannes 10:30), “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” (Johannes 14:9) “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader” (Johannes 14:6).

Zijn leven en boodschap brengt verandering

Kijk door de hele geschiedenis naar het leven en de invloed van Jezus van Nazareth, de Christus. En je zult zien dat Hij en Zijn boodschap altijd grote veranderingen brachten in de levens van de mensen en volken. Waar zijn onderwijs en invloed zijn gekomen, werd de heiligheid van het huwelijk en de rechten van de vrouw erkend, zijn scholen en universiteiten gesticht en is de slavernij afgeschaft. Er zijn vele veranderingen gekomen voor de mensheid. Ook zijn individuele mensenlevens veranderd.

Wie is Jezus van Nazareth voor jou?

Jouw antwoord op deze vraag bepaalt de rest van je leven. Haal Jezus uit het christendom, dan is er niets meer over. Bijbels christendom is niet zomaar een levensfilosofie, noch een ethische standaard of gehoorzaamheid aan een religieus ritueel. Het ware christendom is gebaseerd op een levende persoonlijke relatie met de opgestane en levende Redder en Heer, Jezus Christus.

Een opgestane Stichter

Jezus van Nazareth was aan het kruis genageld, begraven in een geleend graf en drie dagen later weer opgestaan uit de dood. In dit opzicht is het christendom heel uniek.

Jezusfilm-scene-onderwijs

Reden om te geloven

De opstanding is centraal voor het geloof van een christen. Er zijn verschillende redenen waarom de mensen die dit hebben bestudeerd, geloven dat het waar is:

Voorspeld

Ten eerste: Jezus zelf heeft zijn dood en opstanding voorspeld. En zijn dood en opstanding zijn uitgekomen, precies zoals Hij had gezegd.

Het lege graf

Ten tweede: De opstanding is de enige plausibele verklaring voor het lege graf. Als we het bijbelse verhaal zorgvuldig lezen zien we dat het graf waarin het lichaam van Jezus lag, goed bewaakt werd door Romeinse soldaten en verzegeld was.

Persoonlijke ontmoetingen

Ten derde: Na zijn opstanding verscheen Jezus zeker tien keer aan hen die Hem hadden gekend. De Heer bewees dat deze verschijningen geen hallucinaties waren. Hij at en sprak met hen en ze mochten Hem aanraken.

De geboorte van de kerk

Ten vierde: De opstanding is de enige logische verklaring voor het begin van de christelijke kerk. De christelijke kerk is het grootste instituut dat bestaat of ooit heeft bestaan in de wereldgeschiedenis.

Veranderde levens

Ten vijfde: De opstanding is de enige logische verklaring voor verandering van de apostelen. Zij lieten Hem voor de opstanding in de steek, na zijn dood waren ze ontmoedigd en bang. Zij hadden niet verwacht dat Jezus uit de dood zou opstaan.

Maar na zijn opstanding en hun ervaring op de Pinksterdag zijn deze zelfde ontmoedigde, ontevreden mannen en vrouwen volkomen veranderd door de kracht van de opgestane Christus. In zijn naam hebben ze de wereld op z’n kop gezet. Er is niemand die de overweldigende bewijslast van de godheid en de opstanding van Jezus van Nazaret eerlijk heeft onderzocht en die dan niet erkent dat Hij de Zoon van God is, de beloofde Messias.

Een levende Heer

Jezus Christus leeft vandaag en zegent en verrijkt de levens van de mensen die Hem vertrouwen en gehoorzamen, onder wie velen die een stempel gedrukt hebben op de wereldgeschiedenis. De franse natuurkundige en filosoof Blaise Pascal sprak over de behoefte van de mens: “Er is een door God geschapen vacuüm in het leven van ieder mens, dat alleen gevuld kan worden door God in Zijn Zoon Jezus Christus.”

Jezusfilm-scene-hemelvaart

Wil jij deze Jezus Christus leren kennen als jouw levende Heer?

Hoe vreemd het ook klinkt, dat kan! Jezus verlangt er zo naar om een persoonlijke liefdevolle relatie met jou te hebben, dat Hij daarvoor alles klaar heeft gemaakt.

Ontdek zelf hoe je God persoonlijk kan leren kennen!